| | | |   
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά η ιστοσελίδα κατεβάστε το Google Chrome

  • 26/11/2014 ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40-2057/οικ.30264/24.11.2014
    Επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (Α' 149) - «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» - Έκδοση της αριθ. 1ΓΔ/2014 Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων
  • 26/11/2014 ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/29520/532/22/1/13.11.2014 (ΦΕΚ 3161/25.11.2014 τεύχος Β’)
    Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα ’θλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014-15.

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο 25.11.2014
- Ν.4308/2014: «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
- Κρατήσεις μελετών και συμβούλου Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- Επιχορήγηση δημοτικών επιχειρήσεων
- ΔΕΥΑ. Ανάθεση σε ιδιώτη υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών των δικτύων
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Δ23οικ.41155/3090/13.11.2014 «Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα»
- ΥΠ. ΕΣ. οικ. 45854/25.11.2014 Υφιστάμενη κατάσταση καταχωρημένων και ταυτόχρονα σαρωμένων ληξιαρχικών πράξεων
Ενημερωτικό Δελτίο 24.11.2014
- Επικουρική ασφάλιση Δημάρχων
- ’δειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων
- Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή
- ΔΕΥΑ. Χιλιομετρική αποζημίωση για μετακινήσεις υπαλλήλων
- Παράλειψη προσυμβατικού ελέγχου σύμβασης από το Ελ. Συν.
- ΥΠ. ΕΣ. <οικ.> 45488/24.11.2014 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών»
Ενημερωτικό Δελτίο 21.11.2014
- Έλεγχος προϋπολογισμών έτους 2015
- Πενταετές και ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2015
- Μίσθωση μηχανημάτων έργου
- ΔΕΥΑ. Δαπάνες μετακίνησης Προέδρου
- ΠΟΛ 1245/20.11.2014 (ΦΕΚ 3128/21.11.2014 τεύχος Β’) Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β') «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α'/31.10.2014)».
Ενημερωτικό Δελτίο 20.11.2014
- Αναστολή λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
- Μοναδικός υποψήφιος σε διαγωνισμό καυσίμων με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης
- ΔΕΥΑ. Υπερωριακή απασχόληση
- Αυτοδίκαιη αργία - από 9.11.2012 ΠΝΠ
- ΥΠ. ΕΣ. <οικ.> 45229/20.11.2014 Υφιστάμενη κατάσταση καταχωρημένων ληξιαρχικών πράξεων
Ενημερωτικό Δελτίο 19.11.2014
- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς Δήμους και ΝΠΔΔ
- Μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης
- ΔΕΥΑ. Αποζημίωση οικειοθελούς αποχώρησης
- Εκποίηση δημοτικής έκτασης
- Βοήθεια στο σπίτι
Ενημερωτικό Δελτίο 18.11.2014
- Διάρκεια μισθώσεων κτιρίων Κ.Ε.Π. – Μείωση μισθώματος με το Ν.4081/2012.
- Αυτοδίκαιη αργία.
- ΔΕΥΑ. Καταβολή της αξίας των εποχικών ειδών ένδυσης σε χρήμα.
- Αμοιβή μελετητή.
- ΥΠ. ΕΣ. 43507/07.11.2014 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Ενημερωτικό Δελτίο 17.11.2014
- Σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4307/14
- Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου
- ΔΕΥΑ. Αποζημίωση συνταξιοδότησης σε υπάλληλο που μεταφέρθηκε από τον ΟΣΕ
- Ευθύνη από κατάρρευση κτίσματος
Ενημερωτικό Δελτίο 14.11.2014
- Ασφάλιση υπαλλήλων και Δημάρχων στο Τ.Π.Δ.Κ.Υ.
- Αιτιολογία αξιολόγησης προσφοράς
- ΔΕΥΑ. Επίδομα επιφυλακής
- Αυθαίρετες κατασκευές

 

Ενημερωτικό Δελτίο 13.11.2014
- Στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
- Τροπολογία σε σχέδιο νόμου σχετικά με την απλούστευση της αδειοδότησης στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων
- Αναγνώριση χρόνου πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια αδειών - λήψη κανονικής άδειας
- ’δεια δόμησης
- Διορισμός συγγενούς υπαλλήλου που απεβίωσε
- ΚΥΑ οικ.32967/2384/06.11.2014 (ΦΕΚ 3052/12.11.2014 τεύχος Β')
- ΠΟΛ 1237/11.11.2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014
Ενημερωτικό Δελτίο 12.11.2014
- Ανάληψη δαπάνης
- Οικοδομική άδεια
- ΥΠ. ΕΣ. 43179/05.11.2014 Ενημέρωση σχετικά με το ν.4281/2014.
- ΥΠ. ΕΣ. 43618/10.11.2014 Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
- ΥΠ. ΕΣ. 43188/10.11.2014 Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν.4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ. 15/οικ.28580/11.11.2014 Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014
Ενημερωτικό Δελτίο 11.11.2014
- Μελέτες δημοσίων έργων
- Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα
- Υπ. Δημόσιας Τάξης & Π.Π. 52620/Φ. 701.1/01.10.2014 Δημοσίευση Πυροσβεστικής Διάταξης αναφορικά με την οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας
- ΥΠ. ΕΣ. 43758/11.11.2014 Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων για υφιστάμενη κατάσταση καταχωρημένων Ληξιαρχικών Πράξεων
- ΠΟΛ 1236/11.11.2014 (ΦΕΚ 3033/10.11.2014 τεύχος Β’) Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α731.10.2014).
- Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 11.11.2014 Πληροφοριακό σύστημα για το δειγματοληπτικό έλεγχο επικυρωμένων αντιγράφων
- ΕΚΔΔΑ 10037/10.11.2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Ενημερωτικό Δελτίο 10.11.2014
- Αναγνώριση χρόνου πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια αδειών - λήψη κανονικής άδειας.
- Υποκατάσταση αναδόχου έργου.
- Εκλογική αποζημίωση.
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας οικ.39703/2829/07.11.2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014.
- ΙΚΑ εγκ. 61/Γ36/02/88/10.11.2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014.
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Δ28.33990/2521/22.10.2014 Αναδρομική έκδοση βιβλιαρίων υγείας ανασφαλίστων.
Ενημερωτικό Δελτίο 07.11.2014
- Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Απρόβλεπτες δαπάνες έργου
- Αναγνώριση προϋπηρεσίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 3491/2006
- ΥΠ. ΕΣ. 43259/07.11.2014 Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων για υφιστάμενη κατάσταση σαρωμένων ληξιαρχικών πράξεων
- ΥΠ. ΕΣ. 43383/07.11.2014 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
- Απόφαση Υπ. Τουρισμού 22527/30.10.2014 (ΦΕΚ 2997/06.11.2014 τεύχος Β') Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16655/22-12-2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. Β'1932), όπως ισχύει.
Ενημερωτικό Δελτίο 06.11.2014
- Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α.
- Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.
- Μισθολογική κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Κατοχή αλλοδαπών τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου
Ενημερωτικό Δελτίο 05.11.2014
- Διευκρινίσεις σχετικά με το Ν.4281/2014
- ΥΠ. ΕΣ. 41964/04.11.2014 Ανάρτηση Γνώμης επί Σχεδίων Π/Υ 2015 στην Ηλεκτρονική Βάση ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ
- Συνήγορος του Πολίτη Οκτώβριος 2014 Ειδική έκθεση για: Θέματα Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμων
- Νομολογία
Ενημερωτικό Δελτίο 04.11.2014
- Επιδότηση για αγορά κατοικίας υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα
- Διαπίστωση πλαστογραφίας πιστοποιητικού
- Αυτοδίκαιη αργία
- ΥΠ.ΕΣ. 42365/27.10.2014 Καταγραφή στοιχείων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
- KYA οικ. 32592/2328/24.10.2014 (ΦΕΚ 2945/03.10.2014 τεύχος Β') Προσδιορισμός του ύψους χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.10.2014- 31.12.2015.
- ΚΥΑ Φ.3/6/οικ.33225/2383/24.10.2014 (ΦΕΚ 2945/03.11.2014 τεύχος Β') Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά-πτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κατά την περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013.
Ενημερωτικό Δελτίο 03.11.2014
- Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4590/3.11.2014 (Οδηγία 5) Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014.
- Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4591/3.11.2014 (Οδηγία 6) Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014.
- Αναπληρωτής Προϊστάμενος
- Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση
- Ποινική καταδίκη υπαλλήλου
- ΚΥΑ 375/133799/23.10.2014 (ΦΕΚ 2921/30.10.2014 τεύχος Β') Τροποποίηση της αριθμ. 307752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1865 Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης».
Ενημερωτικό Δελτίο 31.10.2014
- Δημοσίευση του Ν. 4305/2014
- Αναγνώριση γονικής άδειας ανατροφής ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας
- Σχολικοί φύλακες
- Διαύγεια
- Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18.10.2014 (ΦΕΚ 2896/29.10.2014 τεύχος Β’) Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Εσωτερικών.
- Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π1/2011/13.10.2014 (ΦΕΚ 2899/29.10.2014 τεύχος Β’) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β'/1869/31-07-2013), αναφορικά με τον πίνακα ειδών.
Ενημερωτικό Δελτίο 30.10.2014
- Αναβάθμιση λειτουργιών ιστοσελίδας
- Ρυθμίσεις οφειλών του Ν.4304/2014
- Συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με ιατρό εργασίας ή τεχνικό ασφαλείας
- Κατάταξη υπαλλήλων που υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών, σε χρόνο προγενέστερο του Ν. 4024/2011
- Τύχη προσωπικής διαφοράς μετά από μετάταξη στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
- Ασφάλιση αντιδημάρχων που διακόπτουν την εργασία τους
- Υπερωριακή απασχόληση
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 60 /οικ.25777/29.10.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ενέργειες για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Γ' Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2015 έως 31.12.2016.
Ενημερωτικό Δελτίο 29.10.2014
- Αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές
- Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία
- Χορήγηση σε μέλη Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντιγράφων πορισματικών εκθέσεων ΕΔΕ, προκειμένου να μελετηθούν σε χρόνο και τόπο εκτός συνεδριάσεων του Οργάνου
Ενημερωτικό Δελτίο 27.10.2014
- Σχέδιο Νόμου: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδο΅ένων του δη΅όσιου το΅έα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρ΅ογή της εθνικής νο΅οθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ΅βουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθ΅ίσεις θε΅άτων Εισαγωγικού Διαγωνισ΅ού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
- Παράταση συμβάσεων απασχολούμενων στο πρόγραμμα «Ενέργειες στήριξης ηλικιω΅ένων και λοιπών ατό΅ων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησι΅ότητας των ε΅΅έσως ωφελού΅ενων ατό΅ων»
- Οδοιπορικά έξοδα
- Απαλλαγή από καταλογισμό λόγω συγγνωστής πλάνης
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions