|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά η ιστοσελίδα κατεβάστε το Google Chrome

Σημερινά Νέα (δείτε περισσότερα εδώ)

Ενημερωτικά Δελτία

Πράξη 23/2014 Τμ. 1
Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4257/2014, προσδιορίζουν κατά τρόπο γενικό την έννοια της συνεχούς υπηρεσίας για όλους τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ που μεταφέρθηκαν από δημοτικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο αποχώρησής τους από την υπηρεσία, συνεπώς καταλαμβάνουν ακόμη και περιπτώσεις υπαλλήλων που έχουν ήδη αποχωρήσει πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δικαιούμενοι αρχικώς, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις και την πάγια σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης με βάση αποκλειστικά το χρόνο υπηρεσίας τους στο Δήμο. Ανακαλεί την 27/2014 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα
Ενημερωτικό Δελτίο 20.10.2014

- Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: «Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»
- Αποστολή ονομάτων Προϊσταμένων για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και Γ' Τμήματος Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
- Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιού από ΝΠΙΔ
- Αποζημίωση απόλυσης – προϋπηρεσία σε δημ.επιχείρηση
- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 4365/20.10.2014 (Οδηγία 4) Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

ΠΟΛ 1123/30.04.2014 (ΦΕΚ 1220/14.05.2014 τεύχος Β’)
Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων, με ηλεκτρονικές διαδικασίες.
Απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ 955/13/26.03.2014 (ΦΕΚ 1524/06.06.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση παραγράφων 1, 2, 3 του κεφαλαίου 6 της με αριθμ. 3223/61/17.12.2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 3430/τ.Β') που αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014.
Απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ 955/13/26.3.2014 (ΦΕΚ 1524/06.06.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση παραγράφων 1, 2 και 3 του κεφαλαίου 7 της με αριθμ. 212/4/30.1.2014 (ΦΕΚ 323/τ.Β') απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ που αφορά την υλοποίηση Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2014.
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 16.10.2014: Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
ΠΟΛ 1153/27.05.2014 (ΦΕΚ 1432/04.06.2014 τεύχος Β’)
Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις.
Απόφαση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 80110/Δ1/22.05.2014 (ΦΕΚ 1435/04.06.2014 τεύχος Β’)
Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 3848/2010 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ενημερωτικό Δελτίο 17.10.2014

- Αναπλήρωση Γενικών Διευθυντών στους ΟΤΑ Α' Βαθμού
- Υποχρέωση του Δημοσίου προς καταβολή τόκων υπερημερίας
- Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν για το έτος 2014- ΚΥΑ οικ. 38581/07.10.2014 (ΦΕΚ 2781/16.10.2014 τεύχος Β’)
- Ανανέωση σύμβασης ΙΔΟΧ – Δημοσίευση σε ΦΕΚ
- Δημοτικές εκλογές
- Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν υποχρέωση παραμονής σε υπηρεσία παραμεθορίου περιοχής, σε γραφεία βουλευτών και κομμάτων

ΣτΕ 790/2014 Τμ. Γ'
Το άρθρο 142 παρ. 4 του ν. 3463/2006 εφαρμόζεται και στα πειθαρχικά αδικήματα που είχαν διαπραχθεί πριν από τις 8/6/2006 και δεν είχε εκδοθεί πειθαρχική απόφαση. Κατά τον χρόνο επιβολής της ένδικης πειθαρχικής ποινής είχε συμπληρωθεί η τριετής παραγραφή, που άρχισε από τη διάπραξη της παράβασης.
ΣτΕ 1861/2011 Τμ. Δ'
Σύμβαση με την οποία Δήμος αναθέτει την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία κινείται στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου.
ΣτΕ 1897/2014 Τμ. Γ'
ΟΤΑ και επιβολή σε δημοτικό σύμβουλο, που κατείχε θέση προέδρου του Δ.Σ. δημοτικής επιχείρησης, της πειθαρχικής ποινής της αργίας ενός μηνός για παράβαση καθήκοντος σχετική με την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, που είχε απασχοληθεί ήδη με όμοιες συμβάσεις και με την ίδια ειδικότητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών. Συμπληρωματική εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 7 του ν. 3051/2002 σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων διοίκησης δημοτικής επιχείρησης από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, όσον αφορά την πειθαρχική ευθύνη αυτών. Εφόσον διαπιστώνεται ότι η σύμβαση καλύπτει πράγματι ανάγκες προσωρινού χαρακτήρα και επομένως δεν έχει καταρτισθεί καταχρηστικά ως σύμβαση ορισμένου χρόνου, το αρμόδιο για τη σύναψή της όργανο δεν υπέχει πειθαρχική ευθύνη για παράβαση του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 ή των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004.
ΔεφΘεσ 2421/2013
Τόκος υπερημερίας. Στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 166/2003 δεν υπάγονται συμβάσεις εκτελέσεως δημοσίων έργων, πριν το άρθρο 53 παρ.9 του Ν.3669/2008.
ΣτΕ 3007/2013 Τμ. ΣΤ'
Με τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ και ΕΜΠ επιβαρύνεται η αμοιβή του αναδόχου που έχει αναλάβει ο ίδιος την εκπόνηση μελέτης ή την εκτέλεση ή την επίβλεψη του έργου και όχι η αμοιβή του συμβούλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος έχει αναλάβει την παροχή αμιγώς συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς αυτήν, χωρίς οι προτεινόμενες λύσεις να είναι δεσμευτικές.
ΣτΕ 3718/2013 Τμ. Ε'
Για την κατασκευή νέας καπνοδόχου που αποτελεί εγκατάσταση απαιτείται άδεια οικοδομής
ΣτΕ 3928/2013 Τμ. Β'
Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 90 του Ν.2362/1995 ρυθμίζει το θέμα του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά τον νόμο καταβληθέντος στο Δημόσιο χρηματικού ποσού και ορίζει ειδικά ως χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής αυτής την καταβολή του εν λόγω ποσού, μη εφαρμοζόμενης της διατάξεως του άρθρου 91 του ίδιου νόμου.
ΣτΕ 4212/2013 Τμ. Δ'
Υπαίθριες διαφημίσεις. Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που τίθενται με το ν. 2946/2001 και την ΚΥΑ 52138/2003 δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα. Η προσβαλλόμενη ΚΥΑ, κατά το μέρος που καθορίζει τους χώρους στους οποίους απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων και τους επιτρεπόμενους τύπους πλαισίων, δεν έχει τεθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης. Επί οδών και πεζοδρομίων ισχύει απόλυτη απαγόρευση.
Ενημερωτικό Δελτίο 16.10.2014

- Τροπολογίες σε Σχέδιο Νόμου για θέματα Ο.Τ.Α.
- Σημαντική νομολογία του Ελ. Συν. για το Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
- ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014 (Ορθή επανάληψη): Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων.
- ΚΕΔΕ 2276/16.10.2014: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Πράξη 163/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4223/2013, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν, δεν παρέχουν τη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σε δημοτικό ν.π.δ.δ. (του ίδιου ή άλλου Δήμου). Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 164/2014 Κλιμ. Τμ. 1
α) Ο λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου με τον οποίο προβάλλεται ότι ο υπάλληλος μη νομίμως υπέβαλε, κατά τη διάρκεια της νέας προθεσμίας εφαρμογής του προγράμματος ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, δεύτερη αίτηση στο Δήμο Α για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την μετάταξή του στο Δήμο Β, ενώ είχε ήδη απορριφθεί το σχετικό αίτημά του με απόφαση του Δημάρχου Α κατά την κατάθεση της πρώτης του αίτησης, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι καμία διάταξη νόμου ή γενική αρχή του διοικητικού δικαίου δεν απαγορεύει στον διοικούμενο να υποβάλλει στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, εντός των καθοριζόμενων από τις σχετικές διατάξεις προθεσμιών, πλείονες αιτήσεις με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματός του ή να απευθύνει στις αρμόδιες αρχές έγγραφες αναφορές/αιτήσεις θεραπείας με αντικείμενο την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης από την οποία έχει υποστεί υλική ή ηθική βλάβη των εννόμων συμφερόντων του. β) Ο λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου ότι μη νομίμως ο Δήμαρχος Α διαβίβασε τη νέα αίτηση του φερόμενου ως δικαιούχου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. χωρίς να έχει λάβει χώρα σχετικό αίτημα του τελευταίου δεν ευσταθεί, διότι, το άρθρο 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014, δεν προβλέπει ορισμένη διαδικαστική ενέργεια/τύπο που είναι αναγκαίο να προηγηθεί της παροχής σύμφωνης γνώμης, η μη τήρηση του οποίου καθιστά τη γνωμοδότηση νομικά πλημμελή. γ) Ο νομοθέτης κατέστησε τόσο το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα προέλευσης όσο και το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο διαζευκτικώς αρμόδια προς την παροχή σύμφωνης γνώμης για την μετάταξη του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, οπότε εκάτερο τούτων εγκύρως ασκεί την εαυτού αρμοδιότητα. Πλην όμως, αφότου επιληφθεί κατά χρονική προτεραιότητα το ένα εκ των καταρχήν αρμοδίων οργάνων, το έτερο όργανο καθίσταται πλέον αναρμόδιο να παρέχει σύμφωνη γνωμοδότηση επί της υποθέσεως. Συνεπώς, εφόσον το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα προέλευσης, ήτοι ο Δήμαρχος Α επελήφθη το πρώτον και γνωμοδότησε αρνητικά επί της μετάταξης του εν λόγω υπαλλήλου, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. κατέστη πλέον αναρμόδιο να παρέχει σύμφωνη γνωμοδότηση επί της υποθέσεως, και ως εκ τούτου, πάσχει η απόφαση του Δημάρχου Β με την οποία εγκρίθηκε η μετάταξη του ως άνω υπαλλήλου στο Δήμο Β, η οποία στηρίχθηκε στη θετική σύμφωνη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Μη νόμιμη δαπάνη.
ΚΕΔΕ 2276/16.10.2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Ενημερωτικό Δελτίο 15.10.2014

-ΥΠ.ΕΣ. 37362/10.10.2014 Ασφαλιστικό καθεστώς Δημάρχων
-ΥΠ.ΕΣ. 39750/15.10.2014 Ημερομηνία Εξόφλησης Υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων
-Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 15/Δ15/οικ/17606/09.09.2014 Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών
-Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π 90421/15.10.2014 Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα
-ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- Πινακίδες Δημοσιότητας Προγράμματος

Ενημερωτικό Δελτίο 14.10.2014

- Πειθαρχική ευθύνη αιρετών
- Ωράριο απασχόλησης και χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας
- Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ11γ/Ο/2/8/30.09.2014 (ΦΕΚ 2713/10.10.2014 τεύχος Β’): Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων.
- Συνήγορος του Καταναλωτή 22080/09.10.2014: Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (Ε.Φ.Δ.).

 

Ενημερωτικό Δελτίο 13.10.2014

- Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων
- Εξόφληση οφειλών δημάρχων
- Αποδοχές αργίας λόγω παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα.
- ΥΠ.ΕΣ. OIK 38287/06.10.2014: Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των μεταβολών της Ε' Αναθεώρησης 2014 των βασικών εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδημοτών.

ΠΟΛ 1223/ Δ10Β0012045/7375ΕΞ2014/06.10.2014
Ανάρτηση πράξεων λήψης μέτρων προστασίας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ».
Ενημερωτικό Δελτίο 10.10.2014

- Όριο ωρών υπερωριακής εργασίας προσωπικού καθαριότητας
- Διευκρινίσεις σχετικά με τα πεδία (a), (b) και (c) της βάσης δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠ.ΕΣ.
- Ορισμός αποσπασμένου υπαλλήλου Δήμου ως προϊσταμένου σε Δ.Ε.Υ.Α.
- Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης. Επάνοδος στην υπηρεσία – Επιστροφή ή μη των παρακρατηθεισών αποδοχών.
- Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων αιρετών οργάνων.
- ΠΟΛ 1217/02.10.2014 (ΦΕΚ 2698/09.10.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β') αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011.
- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 32089/10.10.2014: Τροποποιήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 29502/85/01-9-2014 ΥΑ.

Υπ. Οικ. 2/63334 /0022/19.09.2014
Παρέχονται πληροφορίες. (Σχετικά με το όριο των ωρών υπερωριακής εργασίας)
ΠΟΛ 1217/02.10.2014 (ΦΕΚ 2698/09.10.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β') αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011.
Ενημερωτικό Δελτίο 08.10.2014

- Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223/07.10.2014 τεύχος Α’)
- Υπ. Οικ. ΔΕΦΚ Α 5023931 ΕΞ 2014/08.10.2014: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4301/2014.
- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. Γ5/43987/3629/08.10.2014: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014.
- ΚΥΑ 32565/Δ5.36/19.09.2014 (ΦΕΚ 2644/06.10.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

ΠΟΛ 1201/04.09.2014 (ΦΕΚ 2533/23.09.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»
ΠΟΛ 1212/26.09.2014 (ΦΕΚ 2602/30.09.2014 τεύχος Β’)
Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.
Υπ. Οικ. ΔΕΦΚ Α 5023931 ΕΞ 2014/08.10.2014
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4301/2014.
Ενημερωτικό Δελτίο 07.10.2014

- Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας
- Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών, σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του Ν. 4014/2011
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 36594/26.09.2014: Σύσταση και Λειτουργία Περιφερειακών Συνδέσμων ΦΟΔΣΑ (άρθρα 13-17 ν.4071/2012).
- Συνήγορος του Πολίτη Ιούλιος 2014: Ειδική Έκθεση για τους ΟΤΑ: Δημοτικές πρόσοδοι και άλλα θέματα.

Συνήγορος του Πολίτη Ιούλιος 2014
Ειδική Έκθεση για τους ΟΤΑ: Δημοτικές πρόσοδοι και άλλα θέματα.
ΠΟΛ 1204/12.09.2014
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2014 - 2015, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Γνωμοδότηση Εισαγγελέα ΑΠ 4/2767/01.09.2014
Εισαγγελικές παραγγελίες κατ' άρθρ. 25 παρ. 4 εδ. β' Ν. 1756/1988 και προστασία προσωπικών δεδομένων.
Ενημερωτικό Δελτίο 06.10.2014

- Δημόσιοι υπόλογοι
- ΥΠ.ΕΣ. 143/01.10.2014: Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
- Γνωμοδότηση Εισαγγελέα ΑΠ 4/2767/01.09.2014: Εισαγγελικές παραγγελίες κατ' άρθρ. 25 παρ. 4 εδ. β' Ν. 1756/1988 και προστασία προσωπικών δεδομένων.
- ΠΟΛ 1219/6.10.2014: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.
- Στατιστικό αρχείο ληξιαρχικών πράξεων

Απόφαση Ολομέλειας Ελ. Συν. 1808/2014
Όσον αφορά τη δημοσιονομική δίκη δεν συντρέχει παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας αν στο πλαίσιο αυτής κριθεί ότι υπόλογος που αθωώθηκε σε ποινική δίκη για αδίκημα που θεμελιώνεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά, φέρει δημοσιονομική ευθύνη για έλλειμμα που διαπιστώθηκε στη διαχείρισή του, το αυτό δε ισχύει και για το συνευθυνόμενο για τη δημιουργία του ελλείμματος αυτού, και τούτο διότι είναι διαφορετική η φύση της ευθύνης τους, η οποία αποσκοπεί κυρίως στη αποκατάσταση του δημιουργηθέντος χρηματικού ελλείμματος.
Απόφαση Ολομέλειας Ελ. Συν. 1810/2014
Από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 1727/1944 περί των πόρων του Τ.Α.Δ.Κ.Υ., 5 του ν.δ/τος 107/1946 περί των πόρων του Τ.Υ.Δ.Κ., 7 του α.ν. 2326/1940 περί των πόρων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., 4 παρ. 2 του ν.δ/τος 75/1946 (άρθ. 26 παρ. 3 του ν. 1418/1983) περί των πόρων του Τ.Π.Ε.Δ.Ε., 35 του π.δ. της 27 Νοεμβρίου/14 Δεκεμβρίου 1926 περί των πόρων του Τ.Ε.Ε. και του άρθρου μόνου του ν. 546/1943 περί των πόρων του Ε.Μ.Π., συνάγεται ότι με τις κρατήσεις που διενεργούνται επί των δημοτικών έργων βαρύνεται ο οικείος εργολήπτης-ανάδοχος του έργου. Περαιτέρω δε ότι με εξαίρεση τις κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., όπου ο σχετικός πόρος παρακρατείται κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των λογαριασμών του έργου, στις λοιπές περιπτώσεις (Τ.Υ.Δ.Κ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Π.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Ε. και Ε.Μ.Π.) οι κρατήσεις καταβάλλονται από τον εργολήπτη στο εκάστοτε δικαιούχο Ταμείο, σύμφωνα με τον ειδικότερα προσδιοριζόμενο στο νόμο τρόπο πληρωμής, προσκομίζοντας εν συνεχεία ο τελευταίος τις σχετικές αποδείξεις (αποδεικτικά καταβολής) στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής του λογαριασμού του έργου. Επομένως, σε περίπτωση που ο ταμίας του Δήμου προχωρήσει στην εξόφληση του χρηματικού εντάλματος χωρίς την προσκόμιση κάποιου από τα αποδεικτικά καταβολής κρατήσεων υπέρ των δικαιούχων Ταμείων, - με εξαίρεση τις κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. που ο σχετικός πόρος παρακρατείται κατά την εξόφληση -, δεν προκαλείται έλλειμμα στην οικεία δημοτική διαχείριση, δοθέντος ότι δια της καταβολής του σχετικού ποσού αποσβένεται υφισταμένη εις βάρος του Δήμου απαίτηση του εργολήπτη. Είναι άλλης τάξεως ζήτημα οι τυχόν πειθαρχικές, αστικές έναντι του δικαιούχου Ταμείου ή και ποινικές συνέπειες που προκαλούνται εις βάρος αυτού που προχώρησε στην επίμαχη καταβολή, χωρίς το αποδεικτικό καταβολής κρατήσεων υπέρ των δικαιούχων Ταμείων.
Απόφαση Ολομέλειας Ελ. Συν. 2219/2014
Οι δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ο καταλογισμός όμως ελλειμμάτων που διαπιστώνονται στην υπό νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου διαχείριση χρήματος που ανήκει σε Ο.Τ.Α. πρέπει να διενεργείται υπέρ του τελευταίου, καθόσον το νομικό πρόσωπο το οποίο έλαβε κάποιο ή κάποια χρηματικά ποσά από το Δημόσιο ή από τον Ο.Τ.Α. που το συνέστησε με κεφάλαια αυτού απλώς διαχειρίζεται τα ποσά αυτά αποβλέποντας αποκλειστικά στην εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν χωρίς όμως να καθίσταται και κύριο αυτών.
Απόφαση Ολομέλειας Ελ. Συν. 2220/2014
Όμοια με την Ελ. Συν. Ολομ. Απόφαση 2219/2014
Απόφαση Ολομέλειας Ελ. Συν. 2233/2014
Στην περίπτωση της αίτησης Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, για τον καταλογισμό υπαλλήλου του, για τη ζημία που υπαιτίως προκάλεσε σε αυτόν, πρέπει απαραιτήτως η αίτηση αυτή να φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του, εφόσον δε αυτή ασκείται από Δήμο, πρέπει να υπογράφεται είτε από το Δήμαρχο, ως εκπρόσωπό του, είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος Δήμου, είτε να υπάρχει η υπογραφή κάποιου εκ των προσώπων αυτών στην έκθεση κατάθεσης του δικογράφου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και τούτο για το κύρος και την εξασφάλιση της γνησιότητας του δικογράφου, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση αυτό είναι άκυρο και το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο.
Απόφαση Ολομέλειας Ελ. Συν. 2253/2014
H θέσπιση με τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 56 του π.δ. 774/1980 και 61 του π.δ 1225/1981 υποχρέωσης καταβολής παραβόλου, ως προϋπόθεσης του παραδεκτού για την άσκηση έφεσης επί μη συνταξιοδοτικών υποθέσεων (δηλαδή σε υποθέσεις καταλογισμού) είναι αντίθετη με τα άρθρα 20 παρ. 1 Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν θεσπίζουν ανώτατο όριο (οροφή) στο ποσό του καταβλητέου παραβόλου ούτε προβλέπουν τη δυνατότητα απόδοσης του κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών καταβληθέντος παραβόλου όχι μόνο επί παραδοχής της εφέσεως, αλλά και κατόπιν δικαστικής κρίσης για το δικαιολογημένο της άσκησής της. Επομένως, οι ως άνω διατάξεις, ως αντίθετες στις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., είναι κατά τούτο ανίσχυρες και άρα μη εφαρμοστέες, όχι όμως και κατά το μέρος εκείνο που ορίζουν το ελάχιστο όριο του καταβλητέου παραβόλου των 2.500 δραχμών και ήδη 7,4 ευρώ
ΠΟΛ 1219/6.10.2014
Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.
Ενημερωτικό Δελτίο 02.10.2014

- Μισθολογική κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Παράταση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων 2014
- Αναγνώριση ιαματικών πηγών
- Άθληση για Όλους

 

Υπ. Οικ. 2/49424/0022/09.07.2014
Παρέχονται πληροφορίες.
ΠΟΛ 1207/18.09.2014 (ΦΕΚ 2604/30.09.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
ΥΠ.ΕΣ. 37308/30.09.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020': Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικά έργα πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.
Ενημερωτικό Δελτίο 01.10.2014

- Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
- ΥΠ.ΕΣ. 37308/30.09.2014: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020': Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικά έργα πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.
- ΠΟΛ 1214/30.09.2014 (ΦΕΚ 2601/30.09.2014 τεύχος Β’): Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1202/08.09.2014 (ΦΕΚ 2531/23.09.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
ΠΟΛ 1213/25.09.2014
Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΠΟΛ 1214/30.09.2014 (ΦΕΚ 2601/30.09.2014 τεύχος Β’)
Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.
Ενημερωτικό Δελτίο 30.09.2014

- Αποκομιδή απορριμμάτων – καθαριότητα
-
ΥΠ.ΕΣ. οικ. 37065/29.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
-
ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔ/Β.2.Δ/293/οικ.23498/26.09.2014: Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
-
Υπ. Υγείας Υ1/Γ.Π.οικ. 83890/29.09.2014: Χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2015.

Ενημερωτικό Δελτίο 29.09.2014

- Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς
- ΚΥΑ 46274/22.09.2014 (ΦΕΚ 2573/26.09.2014 τεύχος Β’): Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- Γ.Ε.Δ.Δ. 23108/16.09.2014: Ν.3213/03 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».

Ενημερωτικό Δελτίο 26.09.2014

- ΥΠ.ΕΣ. 35841/22.09.2014: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015 των ΟΤΑ στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
- ΥΠ.ΕΣ. 35245/25.09.2014: Απαράδεκτοι και καταχρηστικοί όροι σε διακηρύξεις δημοπρασιών έργων Δήμων.            
- Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 47159 /ΕΥΘΥ 1045/25.09.2014: Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ. 17848/704/26.09.2014: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α'160).
- Αποκομιδή απορριμμάτων - καθαριότητα

ΥΠ.ΕΣ. 34676/15.09.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την Ισότητα Φύλων στην Έρευνα και την Καινοτομία, την εξατομίκευση της Υγειονομικής/Ιατρικής Περίθαλψης, την Καινοτομία στη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και τις ΤΠΕ.
ΥΠ.ΕΣ. 35363/18.09.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020': Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Ενημερωτικό Δελτίο 25.09.2014

- Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις.»
- Κλήση αιρετού σε απολογία - ΥΠ.ΕΣ. οικ.33268/05.09.2014
- Προγραμματική σύμβαση
- Σύμβαση δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου
- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 19/ Δ17α/241/1/Φ 2.2.1/25.09.2014: Δημοσίευση ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- ΙΚΑ εγκ. 58/ Ε99/11/25.09.2014: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7-6-2013 (ΦΕΚ1415Β'/2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 24.09.2014
Κατάθεση σχεδίου νόμου για τα «Ανοιχτά Δεδομένα».
Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου 24.09.2014
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις.
ΙΚΑ εγκ. 58/ Ε99/11/25.09.2014
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7-6-2013 (ΦΕΚ1415 Β'/2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Ενημερωτικό Δελτίο 24.09.2014

- ΚΥΑ 2/49954/0026/12.09.2014 (ΦΕΚ 2525/23.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
- Απόφαση - Ανακοίνωση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 15/2014 (ΦΕΚ 2526/23.09.2014 τεύχος Β’): Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και εξακολουθούν να τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α'74).
- ΠΟΛ 1210/22.09.2014 (ΦΕΚ 2530/23.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο.
- Νομολογία Ελ.Συνεδρίου

ΠΟΛ 1210/22.09.2014 (ΦΕΚ 2530/23.09.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο.
Ενημερωτικό Δελτίο 23.09.2014

- Χρηματοδότηση πολιτικής προστασίας
- Αντιπυρική περίοδος
- Εμπειρία ναυαγοσωστών
- Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Α2-ΟΙΚ.823/12.09.2014: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών.
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 35657/19.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 35856/22.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».

Ενημερωτικό Δελτίο 22.09.2014

- Παρακράτηση φόρου
- Προμήθεια καυσίμων
-
Προγράμματα κοινωνικής μέριμνας
-
Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 17/ Δ17α/194/7/ΦΝ 433/19.09.2014: Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών.

Υπ. Οικ. Δ12Β 1098249 ΕΞ 2014/02.07.2014
Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
ΙΚΑ εγκ. 57/E33/893/22.09.2014
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions