|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
25/07/2014 Συνήγορος του Πολίτη Ιούλιος 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικού προσωπικού, κλάδου Αρχειονόμων - Βιβλιοθηκονόμων ή κλάδου Αρχειονόμων κατηγορίας ΠΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».
25/07/2014 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 3107/23.07.2014 (Οδηγία 2)
Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών.
25/07/2014 ΠΟΛ 1173/08.07.2014 (ΦΕΚ 2005/23.07.2014 τεύχος Β’)
Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
25/07/2014 ΥΠ.ΕΣ. εγκ.40/Φ.102744/17205/23.07.2014
Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης - Άρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004.
25/07/2014 Απόφαση Υπ. Οικ. 2/55519/ΓΔΔΕ/17.07.2014 (ΦΕΚ 2015/24.07.2014 τεύχος Β’)
Σύσταση - Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
25/07/2014 ΚΥΑ 2/53212/0022/15.07.2014 (ΦΕΚ 2012/24.07.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
.:banet: powering e-business solutions